Priser exl. moms

Försäljningsvillkor


1. Allmänt
Orderhub.se drivs av Tealpoint AB, Org. Nr 556623-5890. Dessa allmänna villkor gäller mellan Tealpoint AB och köparen. Villkoren omfattar all försäljning, om inget annat är särskilt avtalat mellan parterna. Försäljning sker enbart mot företag. Tealpoint AB säljer och levererar endast till av Tealpoint AB godkända kunder. Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på orderhub.se hemsida och i övriga publikationer, är det informationen på hemsidan som gäller.

På orderhub.se kan köparen själv välja vilken grossist som ska leverera beställda produkter. Dessa villkor gäller tillsammans med de villkor som är specifika för den valda grossisten. All försäljning och dessa avtal gäller mellan Tealpoint AB och köparen. Köparen har alltså inte en affärsrelation med grossisten som levererar de beställda produkterna.

2. Pris och Betalning
Alla priser anges i svenska kronor exklusive moms.
Prissättningen är beroende av bl a grossistens pris, valutakurser och andra yttre faktorer och Tealpoint AB förbehåller sig rätten att omedelbart ändra priser utan föregående avisering. Försäljning sker mot faktura (efter sedvanlig kreditprövning) eller konto-/kreditkort utfärdat i Sverige. Leverans sker endast inom Sverige. Efter lagd order skickar vi ut ett e-postmeddelande med de uppgifter vi mottagit av köparen. Observera att detta inte är en bekräftelse av ordern, utan bara en kopia på de uppgifter vi mottagit. I samband med att ordern expedieras skickas ett kvitto/faktura samt orderbekräftelse ut via e-post. Vid uppenbara felaktigheter, avseende det pris eller den produktinformation som anges i orderbekräftelsen, äger Tealpoint AB rätt att korrigera sådant pris eller sådan information. Om köparen ej accepterar dessa korrigeringar går det bra att avbeställa ordern utan kostnader för köparen.
Varor sålda mot faktura förblir Tealpoint ABs egendom tills full betalning erlagts. Vid utebliven eller försenad betalning äger Tealpoint AB rätt att återta de sålda varorna. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta (2.0% per månad) samt påminnelseavgift (45 kr).
Uteblir betalning efter kredittidens utgång förfaller hela fordran till omedelbar betalning. Tealpoint AB äger då rätt att omedelbart inställa utnyttjandet av krediten och ev. återta varorna. Efter övervägande kan Butik.it också säga upp köparens medlemskap på orderhub.se och neka till framtida affärer med köparen.

3. Frakt och leverans
Leverans sker direkt från den grossist som köparen har valt vid ordertillfället och bekostas av köparen. Kostnaden presenteras på orderhub.se i kundvagn och kassa. Fraktkostnader och villkor är specifika för vald grossist och finns här. Avgift för ej utlösta leveranser tillkommer enligt de villkor som är specifika för vald grossist. Om inget anges där förbehåller sig Tealpoint AB rätten att kräva en hanterings- och förseningsavgift på 500:- per order vid ej utlösta/mottagna leveranser.

4. Återtaganderättsförbehåll
Tealpoint AB förbehåller sig äganderätten till levererade varor tills hela köpesumman inklusive leveranskostnader samt eventuella räntor och omkostnader fullständigt erlagts.

5. Fel vid beställning
Returer accepteras generellt sett inte. Speciella fall kan retur av varor eller annullering av order ske efter att detta skriftligt avtalats, och denna rätt omfattar i så fall enbart lagervaror i obrutna originalförpackningar. Beställningsvaror samt order på persondatorer eller bärbara datorer kan inte annulleras och tas inte i retur. Om inget annat anges i de grossistspecifika villkoren förbehåller sig Tealpoint AB rätten till att vid retur av varor eller annullering av order ta ut en returavgift på 15% av fakturabeloppet, dock minst 350:-. Varorna krediteras till gällande dagspriser.

6. Ofullständiga leveranser och reklamationer
Produkter som köpare vill reklamera skall alltid anmälas via returformuläret på www.orderhub.se. Vid godkänd retur får köparen av Tealpoint AB ett RMA-nummer och instruktioner för var produkten ska skickas. Köparen står för fraktkostnad och -ansvar. Returnerade produkter utan godkänt RMA-nummer kommer alltid att returneras till kund utan åtgärd.

Om inget annat anges i de grossistspecifika villkoren har Tealpoint AB rätt att välja huruvida den ofullständiga leveransen ska kompletteras eller om en omleverans skall ske. Förändringar eller ingrepp i den köpta produkten utan skriftligt samtycke från Tealpoint AB innebär att Tealpoint AB friskrivs från alla förpliktelser.
Om Tealpoint AB uppmanar köparen, skall köparen omedelbart efter reklamationen, på köparens bekostnad och risk, returnera den enligt uppgift felaktiga varan till Tealpoint AB eller av Tealpoint AB angiven grossist, tillverkare eller servicecenter i originalförpackning.

Tealpoint AB förbehåller sig rätten att testa varor som uppges vara defekta. Om Tealpoint AB vid test finner att varan fungerar felfritt, kommer varan att skickas i retur med en faktura för utfört arbete. Först efter att testet utförts, kommer Tealpoint AB att genomföra ett eventuellt byte eller kreditering. Byte: Varan ersätts med motsvarande vara och i motsvarande antal som mottagits i retur.


7. Garanti
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare. Tealpoint AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

8. Begränsningar av ansvar
Ersättningskrav mot Tealpoint AB kan ej överstiga fakturabeloppet för den sålda produkten. Tealpoint AB ansvarar inte för produktionsstopp, ersättning för förlorad förtjänst och andra indirekta förluster.
Tealpoint AB ansvarar inte för förseningar eller brister, som kan hänföras till hjälpåtgärder, byte eller försök till detta. Tealpoint AB är utan ansvar såvida följande förhållanden förhindrar att köpet uppfylls eller gör att genomförandet försvåras i orimlig grad:
Konflikt på arbetsmarknaden eller andra omständigheter som parterna inte råder över, såsom brand, krig, mobilisering eller liknande, rekvirering, beslagtagande, valutarestriktioner, revolter och oroligheter, brist på transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner av drivmedel samt bristfälliga eller försenade leveranser från underleverantör, som kan hänföras till någon av de i denna punkt nämnda omständigheterna eller andra omständigheter, som i väsentlig grad förhindrar Tealpoint AB från att uppfylla sin del av avtalet.

9. Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet. Tealpoint AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive - men ej begränsat till, - priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Tealpoint AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

10. Produktinformation & illustrerande bilder
Tealpoint AB ansvarar ej för eventuella fel eller ändringar i broschyrer och övrigt reklam-material. Eventuella fel och ändringar kan inte användas mot Tealpoint AB.

Vi gör vårt bästa för att ge relevant information om produkterna vi säljer! Notera att själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller (tex. datorn kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det). Om något är oklart tveka inte att ringa eller maila oss före du beställer!

Vi hänvisar till produkttillverkares respektive hemsidor och produktblad för att med större säkerhet fastställa tekniska specifikationer och produktens utseende.

Vi köper majoriteten av vår produktinformation (bilder och tekniska specifikationer) från tredje part: IceCat (www.icecat.biz). Deras strävan är givetvis att all information skall vara korrekt, dock bland våra hundratusentals produkter så kan det finnas några felaktigheter i informationen. Vi beklagar detta och försöker åtgärda eventuella felaktigheter så fort de uppdagas.

Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.


11. Tvister
Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande  förhållanden ska avgöras genom skiljemän enligt Lag (1929:145) om skiljemän. Skiljeförfarande ska äga rum i Stockholm. Part får dock väcka talan vid allmän domstol för att få ut en otvistig fordran.
Därvid får tvistig motfordran ej åberopas kvittningsvis, utan sådan motfordran ska prövas i skiljeförfarande.

Kontakt

08-590 300 01
info@butik.it
Sandavägen 40, Upplands Väsby
Orderhub är en tjänst från